آنژیوگرافی کرونری روشی است که از تصویربرداری اشعه ایکس برای دیدن رگ های خونی قلب شما استفاده می کند. این آزمایش معمولاً برای بررسی وجود محدودیت در جریان خون به قلب انجام می شود.

آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک گروه کلی از روش ها به نام کاتتریزاسیون قلبی (قلبی) است. روش‌های کاتتریزاسیون قلبی می‌توانند بیماری‌های قلب و عروق خونی را تشخیص داده و درمان کنند. آنژیوگرافی عروق کرونر، که می تواند به تشخیص بیماری های قلبی کمک کند، رایج ترین نوع روش کاتتریزاسیون قلبی است.

در طی آنژیوگرافی عروق کرونر، نوعی رنگ که توسط دستگاه اشعه ایکس قابل مشاهده است به رگ های خونی قلب شما تزریق می شود. دستگاه اشعه ایکس به سرعت یک سری عکس (آنژیوگرافی) می گیرد و به رگ های خونی شما نگاه می کند. در صورت لزوم، پزشک می‌تواند شریان‌های گرفتگی قلب (آنژیوپلاستی) را در طول آنژیوگرافی عروق کرونر باز کند.